Stránky věnované
tématům z oblasti
podpůrné léčby

Odborný garant
Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň
Předseda Sekce podpůrné léčby a péče ČOS

Článek

Lipegfilgrastim – využití, účinnost a bezpečnost v denní klinické praxi


Profylaktická aplikace lipegfilgrastim snižuje riziko febrilní neutropenie po chemoterapii, a pomáhá tak udržet i její dávkovou intenzitu.

více ...

Článek

Porovnání dlouhodobě působících a standardních růstových faktorů v primární profylaxi časných infekcí u pacientů s mnohočetným myelomem


Důležitost primární profylaxe s pegylovanými růstovými faktory granulopoezy u pacientů s mnohočetným myelomem.

více ...

Článek

Nedostatečné využívání faktoru stimulujícího kolonie granulocytů (G-CSF) u starších onkologických pacientů s myelosupresivní chemoterapií


Prostor pro zlepšení využití G-CSF u starších onkologických pacientů s vysokým/středním rizikem FN.

více ...

Článek

Odborná doporučení pro klinickou praxi ESMO: Léčba anémie a nedostatku železa u pacientů se solidními nádory nebo hematologickými malignitami


Léčba anémie u pacientů se solidními anebo hematologickými malignitami.

více ...

Článek

Paliativní péče potřebuje rozšířit


Kde najít informace o dostupnosti paliativní péče.

více ...

Článek

Lipegfilgrastim snižuje v reálné praxi nutnost modifikace dávky chemoterapie


Přínos lipegfilgrastimu v primární a sekundární profylaxi FN.

více ...

Článek

Fentanyl v transmukózní formě s rychlým nástupem účinku zlepšuje kvalitu života onkologických pacientů


Léčba průlomové bolesti vede ke zlepšení HRQoL u onkologických pacientů.

více ...

Článek

Nedostatečné využívání růstových faktorů v prevenci febrilní neutropenie u indikovaných onkologických pacientů


Primární profylaxe u pacientů s vysokým rizikem FN.

více ...

Článek

Prediktory rozvoje těžké anémie navozené chemoterapií


Identifikace pacientů s vysokým rizikem anémie navozené CHT.

více ...

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03007995.2018.1560200

Neintervenční studie NADIR hodnotila účinnost a bezpečnost profylaktického podávání lipegfilgrastimu u 2500 pacientů podstupujících chemoterapii v podmínkách běžné klinické praxe.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S104084281730313X?via%3Dihub

Neutropenie vyvolaná chenoterapií (CIN) a/nebo febrilní neutropenie jsou stále nejčastějšími důvody pro snížení relativní intenzity dávky a/nebo pro oddálení chemoterapie.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6094503/

Metaanalýza srovnává s neutropenií související účinnost a bezpečnost lipegfilgrastimu s pegfiltrestimovou a filgrastimovou.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5461437/

Přehled pojednává a aktuálně publikovaných výsledcích klinických studií zabývající se profylaxí febrilní neutropenie v běžné klinické praxi.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4388090/

Článek pojednává o léčbě a zvládnutí chemoterapií indukované neutropenie.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5752740/

Článek pojednává o použitelnosti fentanylu ve formě bukálních tablet, jakožto opioidu s rychlým nástupem účinku, pro léčbu průlomové bolesti u pacientů s nádorem.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3508660/

Zvládání průlomové bolesti pacientů s rakovinou by mělo zahrnovat interdisciplinární a multimodální přístup a je stále pro lékaře výzvou.

Daří se nám vždy dodržet dávkovou intenzitu chemoterapie?MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D., Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno 
Management průlomové nádorové bolestiMUDr. Lukáš Pochop, MOÚ, Klinika komplexní onkologické péče, Brno
Místo antracyklinů v léčbě metastatického karcinomu prsuprof. MUDr. Petra Tesařová, Csc., Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

 

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.


Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.