Porovnání dlouhodobě působících a standardních růstových faktorů v primární profylaxi časných infekcí u pacientů s mnohočetným myelomem

Stránky věnované
tématům z oblasti
podpůrné léčby

Odborný garant
Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň
Předseda Sekce podpůrné léčby a péče ČOS

Článek

Porovnání dlouhodobě působících a standardních růstových faktorů v primární profylaxi časných infekcí u pacientů s mnohočetným myelomem

Nedávno publikovaná kontrolovaná studie hodnotila přínos dlouhodobě působícího faktoru stimulujícího kolonie granulocytů (GCSF) z hlediska výskytu časných infekcí a odložení protinádorové léčby u pacientů s nově diagnostikovaným mnohočetným myelomem léčených chemoterapeutickým režimem bortezomib, lenalidomid a dexamethason (VRd). Přinesla příznivé výsledky v porovnání se standardním G-CSF, které hovoří pro profylaktické domácí podávání dlouhodobě působícího G-CSF u těchto nemocných.

Riziko infekcí u mnohočetného myelomu

Pacienti s mnohočetným myelomem (MM) mají 13x vyšší riziko pneumonie a 30x vyšší riziko sepse než obecná populace. Zvýšené riziko infekcí je kromě jejich vyššího věku a častých komorbidit dáno především imunodeficitem souvisejícím s maligním onemocněním a myelotoxicitou léčby. Výskyt infekce navíc přispívá k progresi MM cestou tvorby interleukinu 6 a aktivace Toll-like receptorů na nádorových buňkách. Infekce jsou hlavní příčinou morbidity a mortality pacientů s MM a jsou zodpovědné za 45 % úmrtí v této populaci. V 56 % případů se objevují během prvních 4 cyklů chemoterapie. Antibakteriální profylaxe není doporučena.

U pacientů s MM existuje jednoznačná korelace mezi rizikem infekcí a sníženým počtem neutrofilů. Neutropenie je také příčinou odložení protinádorové léčby a nezávislým rizikovým faktorem nepříznivé prognózy těchto nemocných. Možnost řešení proto nabízejí růstové faktory. NCCN (National Comprehensive Cancer Network) doporučuje profylaktické podávání G-CSF u pacientů léčených chemoterapií s rizikem rozvoje febrilní neutropenie >20 %.

V posledních letech jsou v podpůrné onkologické léčbě široce využívány dlouhodobě působící G-CSF díky své vysoké účinnosti a lepší adherenci. Pegfilgrastim v primární profylaxi již prokázal snížený výskyt neutropenie a infekcí a lepší dodržení plánovaného režimu chemoterapie u pacientů s refrakterním/relabujícím MM léčených režimy s bendamustinem nebo lenalidomidem.

Cíl studie

Do této studie byli zařazeni pacienti s nově diagnostikovaným MM a jejím cílem bylo porovnat účinnost dlouhodobě působícího a standardního G-CSF podávaného v primární profylaxi z hlediska výskytu časných infekcí a odložení chemoterapie.

Metody

Zařazeni byli po sobě následující pacienti ze 3 nemocnic, u nichž byl od března 2019 do června 2021 nově diagnostikován MM. Museli být ve věku 18–75 let, mít výkonnostní stav ECOG 0–2 a v anamnéze nesměli mít srdečních arytmie, srdečního selhání ani těžkou ICHS. Všichni pacienti užívali protinádorovou léčbu – režim VRd (bortezomib, lenalidomid a dexamethason), nepodstoupili ale autologní transplantaci hematopoetických buněk. Byli randomizováni k podávání dlouhodobě působícího G-CSF nebo standardního G-CSF (kontrolní skupina). Primárními sledovaným parametry byly výskyt febrilní neutropenie (horečka >38 °C a neutropenie dle NCCN), časných infekcí (během prvních 4 měsíců léčby) a odložení léčby (o >2 dny oproti plánu). Sekundárním sledovaným parametrem byly klinické výsledky.

Hodnocená populace

Z 68 zařazených pacientů dostávalo 33 dlouhodobě působící a 35 standardní G-CSF. Obě skupiny měly srovnatelné vstupní charakteristiky včetně mediánu věku (medián 62, resp. 65 let), zastoupení pohlaví (zhruba 1:1), rozložení stadií dle R-ISS (52, resp. 57 % pacientů se stadiem III), výkonnostního stavu (15, resp. 23 % výkonnostní stav 2) a cytogenetických poruch (61, resp. 49 % s vysokým rizikem).

Výsledky – nižší riziko časných infekcí a odložení léčby

Incidence febrilní neutropenie byla 6,1 % ve skupině s dlouhodobě působícím G-CSF a 17,1 % ve skupině se standardním G-CSF, což znamená statisticky nevýznamný rozdíl (p = 0,297). Výskyt časných infekcí byl ale u pacientů s dlouhodobě působícím G-CSF významně nižší než u standardního G-CSF: 6,1 % vs. 25,7 % (p = 0,0278). U pacientů s dlouhodobě působícím G-CSF se jednalo o 1 případ pneumonie a 1 případ horečky neznámého původu, u standardního G-CSF o 5 případů pneumonie, 2 případy kolitidy a 2 případy horečky neznámého původu. Při podávání dlouhodobě působícího G-CSF bylo v porovnání se standardním G-CSF zaznamenáno také významně méně případů odložení protinádorové léčby: 9,1 % vs. 31,4 % (p = 0,0228). Úprava dávky chemoterapie byla nutná u 6,1 % pacientů s dlouhodobě působícím G-CSF v porovnání se 17,1 % pacientů se standardním G-CSF (p = 0,297), což je statisticky nevýznamný rozdíl. V žádné skupině nebyla zjištěna trombocytopenie stupně 4. Všichni pacienti podstoupili nejméně 6 cyklů chemoterapie a 88,2 % dokončilo celých plánovaných 8 cyklů. Mezi porovnávanými skupinami nebyly zjištěny rozdíly ve výsledcích léčby, všichni pacienti dosáhli parciální remise.

Závěr

Profylaktické podávání dlouhodobě působícího G-CSF vedlo u pacientů s nově diagnostikovaným mnohočetným myelomem k významnému snížení výskytu časných infekcí a potřeby odložení protinádorové léčby v porovnání se standardním G-CSF. Autoři této studie doporučují podávat dlouhodobě působící G-CSG v primární profylaxi časných infekcí u dosud neléčených pacientů s MM.

Připravila MUDr. Zuzana Zafarová

Zdroj: Ding X, Ding J, Gu H, Zhong C. Long-acting granulocyte colony-stimulating factor in primary prophylaxis of early infection in patients with newly diagnosed multiple myeloma. Support Care Cancer. 2022 May; 30(5): 4049-4054.

ONC-CZ-00047

 

Před předepsáním léku se seznamte se Souhrnem údajů o přípravku. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

 

Lonquex, INN-lipegfilgrastim (europa.eu)

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.