Nedostatečné využívání růstových faktorů v prevenci febrilní neutropenie u indikovaných onkologických pacientů

Stránky věnované
tématům z oblasti
podpůrné léčby

Odborný garant
Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň
Předseda Sekce podpůrné léčby a péče ČOS

Článek

Nedostatečné využívání růstových faktorů v prevenci febrilní neutropenie u indikovaných onkologických pacientů

Americká studie z reálné praxe ukázala nízké využívání faktoru stimulujícího kolonie granulocytů (G-CSF) u pacientů s metastatickým nádorovým onemocněním a vysokým/středním rizikem febrilní neutropenie (FN), u nichž je doporučen. Autoři této práce publikované v dubnu 2021 uvádějí také incidenci FN u pacientů bez profylaxe G-CSF.

Úvod

Běžnou obavou u nemyeloidního onkologického onemocnění je rozvoj neutropenie navozené chemoterapií. Tento stav je definován jako absolutní počet neutrofilů <0,5 · 109/l nebo <1,0 · 109/l s předpokládaným poklesem pod 0,5 · 109/l po myelosupresivní chemoterapii. Neutropenie je potenciálně závažný nežádoucí účinek chemoterapie, který zvyšuje riziko infekce. Pokud není léčena, může vést k rozvoji FN charakterizované současným výskytem horečky ≥38,3 °C. FN může být důvodem změny chemoterapeutického režimu, nedodržení dávkové intenzity a také zvyšuje riziko hospitalizace, zvyšuje náklady na léčbu, zhoršuje klinické výsledky a znamená život ohrožující komplikaci.

Metody

Cílem této práce bylo zhodnotit využívání profylaxe G-CSF u pacientů s některými metastatickými maligními tumory a výskyt chemoterapií navozené FN u nemocných bez této profylaxe. Autoři provedli retrospektivní kohortovou studii s využitím dat ze 4 zdravotních systémů v USA. Zařadili dospělé pacienty s karcinomem prsu, kolorekta, plic a non-hodgkinovým lymfomem, kteří dostávali myelosupresivní léčbu v letech 2009–2017. Pacienti byli stratifikováni podle rizika FN stanovaného na základě rizikových faktorů chemoterapie: nízké/neklasifikované riziko, střední riziko bez rizikového faktoru, střední riziko s nejméně 1 rizikovým faktorem a vysoké riziko. U všech pacientů bylo sledováno podávání G-CSF a u pacientů bez této profylaxe byl hodnocen výskyt FN.

Výsledky

Zařazeno bylo 1457 pacientů s metastatickým nádorovým onemocněním. Z nich mělo 20,5 % vysoké riziko FN a 28,1 % střední riziko s ≥1 rizikovým faktorem. V 1. cyklu chemoterapie byla profylaxe G-CSF podávána u 48,5 % pacientů s vysokým rizikem a 13,9 % pacientů se středním rizikem + rizikovým faktorem. V podskupině pacientů, kteří v 1. cyklu chemoterapie nedostávali G-CSF, činila incidence FN v průměru 7,8 %   v případě vysokého rizika a 4,8 % v případě středního rizika + jednoho rizikového faktoru. V průběhu dalších cyklů chemoterapie dosahoval podíl pacientů bez profylaxe, u nichž došlo k FN v průměru 16,9 %, resp. 15,9 %. Důležité je, že pro skupinu pacientů bez profylaxe FN s CHT se středním rizikem FN a bez rizikového faktoru, byla incidence FN v průběhu léčby CHT v průměru 14,3%, což ukazuje, že je správné zaměřit se v profylaxi FN i na tuto skupinu pacientů, neboť z ní mohou profitovat. Ve více než 90 % případů vyžadovala FN hospitalizaci, přičemž mortalita se pohybovala od 7,1% do 26,9 %.

Závěr

V této americké retrospektivní studii z reálné praxe nedostávala většina pacientů s metastatickým onkologickým onemocněním, u nichž byla indikovaná profylaxe FN, G-CSF. Incidence FN byla u pacientů bez profylaxe velmi vysoká, dle typu nádorového onemocnění činila až 20,6% (Ca prsu) v průběhu léčby v případě pacientů léčených CHT s vysokým rizikem FN. Více než 90% FN vyžadovalo hospitalizaci s relativně vysokou mortalitou. Autoři upozorňují na to, že pacienty se zvýšeným rizikem FN navozené chemoterapií je třeba důsledně identifikovat a zajistit u nich odpovídající podpůrnou léčbu – optimálně primární profylaxi FN.

Připravila MUDr. Zuzana Zafarová

Zdroj: Averin A, Silvia A, Lamerato L, et al. Risk of chemotherapy-induced febrile neutropenia in patients with metastatic cancer not receiving granulocyte colony-stimulating factor prophylaxis in US clinical practice. Support Care Cancer. 2021 Apr; 29(4): 2179-2186.

LQX-CZ-00017

 

Před předepsáním léku se seznamte se Souhrnem údajů o přípravku. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Lonquex, INN-lipegfilgrastim (europa.eu)

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.