Lipegfilgrastim snižuje v reálné praxi nutnost modifikace dávky chemoterapie

Stránky věnované
tématům z oblasti
podpůrné léčby

Odborný garant
Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň
Předseda Sekce podpůrné léčby a péče ČOS

Článek

Lipegfilgrastim snižuje v reálné praxi nutnost modifikace dávky chemoterapie

Neintervenční studie provedená v Belgii a Lucembursku ukázala, že podávání lipegfilgrastimu v profylaxi neutropenie navozené chemoterapií snižuje nutnost modifikace dávky chemoterapie i incidenci neutropenie.

 Úvod

Onkologičtí pacienti s myelosupresivní léčbou mají vysoké riziko rozvoje neutropenie. Těžká neutropenie a febrilní neutropenie (FN) významně zvyšují morbiditu a mortalitu na infekční onemocnění a mohou mít závažný dopad na úspěch chemoterapie (CHT). Doporučeno je proto profylaktické podávání faktoru stimulujícího kolonie granulocytů (G-CSFs). Riziko FN se stanoví na základě onemocnění, chemoterapeutického režimu, záměru léčby a charakteristik pacienta. Pokud je vysoké (>20 %) nebo střední (10–20 %), je podle evropských doporučení třeba profylakticky podávat G-CSF.

Lipegfilgrastim (Lonquex®, Teva) je glykopegylovaný G-CSF, který prokázal zkrácení trvání neutropenie a snížení incidence FN u dospělých onkologických pacientů s cytotoxickou CHT. Je schválen v EU od roku 2013 u všech onkologických diagnóz s výjimkou chronické myeloidní leukémie a myelodysplastických syndromů.

Metody

Velká prospektivní studie, která proběhla v několika evropských zemích, hodnotila účinnost a bezpečnost lipefilgrastimu v primární (PP) a sekundární (SP) profylaxi v podmínkách reálné praxe u pacientů s různými malignitami. V únoru 2021 byly publikovány výsledky z Belgie a Lucemburska.

Jednalo se o multicentrickou prospektivní observační studii, která zařadila dospělé pacienty s cytotickou CHT (+/- biologickou léčbou) léčené lipegfilgrastimem v PP nebo SP neutropenie. Primárním sledovaným parametrem byl vliv lipegfilgrastimu na modifikaci dávkování CHT, konkrétně na odložení, vynechání nebo snížení dávky CHT.

Výsledky

Analyzováno bylo 139 pacientů. Průměrný věk zařazených byl 59 let, medián délky trvání maligního onemocnění byl 0,79 roku, 83 % mělo karcinom prsu, 9 % lymfom a 3 % karcinom endometria. U 68% pacientů bylo zjištěno vysoké riziko FN, 56,1 % pacientů užívalo CHT ve 2týdenních cyklech a 41% v 3týdenních cyklech, 82 % dostávalo G-CSF jako PP a 11 % ho užívalo v každém cyklu CHT .

FN stupně III/IV byla zjištěna u 7,9 % pacientů s lipegfilgrastimem v PP a 22,3 % pacientů v SP. Modifikace dávkování CHT byla zaznamenána u 33,3 % pacientů s PP a 52,4 % pacientů s SP. Nejčastěji se jednalo o snížení dávky, poté o odložení dávky a nejméně časté bylo vynechání dávky CHT. Ze 45 pacientů s modifikací dávkování byla FN zjištěna v 8,8 % případů s lipefilgrasimem v PP a v 9,1 % v SP a neutropenie stupně IV v 17,6 %, resp. 18,2 % případů.

Nežádoucí příhody související s léčbou lipegrastimem se objevily u 55 (39,6 %) pacientů. Nejčastěji pacienti uváděli bolest kostí a bolest zad. Závažné nežádoucí příhody související s podáváním lipegfilgrastimu byly hlášeny u 9 (6,5 %) pacientů.

Závěr

Primární a sekundární profylaxe neutropenie lipegfilgrastimem u onkologických pacientů se středním a vysokým rizikem FN v podmínkách reálné praxe byla spojena s nízkým výskytem úpravy dávkování chemoterapie a nízkou incidencí neutropenie. Neobjevily se žádné nové bezpečnostní signály.

Připravila MUDr. Zuzana Zafarová

Zdroj: Fontaine C, Claes N, Graas MP, et al.. Effect of lipegfilgrastim administration as prophylaxis of chemotherapy-induced neutropenia on dose modification and incidence of neutropenic events: real- world evidence from a non-interventional study in Belgium and Luxembourg. Acta Clin Belg. 2021 Feb; 76(1): 10-15.

LQX-CZ-00016

 

Před předepsáním léku se seznamte se Souhrnem údajů o přípravku. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Lonquex, INN-lipegfilgrastim (europa.eu)

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.