Fentanyl v transmukózní formě s rychlým nástupem účinku zlepšuje kvalitu života onkologických pacientů

Stránky věnované
tématům z oblasti
podpůrné léčby

Odborný garant
Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň
Předseda Sekce podpůrné léčby a péče ČOS

Článek

Fentanyl v transmukózní formě s rychlým nástupem účinku zlepšuje kvalitu života onkologických pacientů

Jak ukázala studie BEST publikovaná v roce 2020, pečlivá léčba průlomové nádorové bolesti transmukózním fentanylem s rychlým nástupem účinku zlepšuje fyzickou, emoční i psychickou složku skóre kvality života související se zdravím (HRQoL) hodnocenou pomocí 3 dotazníků.

Úvod

Bolest je jedním z nejčastějších příznaků nádorových onemocnění. Postihuje 20–30 % pacientů v iniciálním stadiu a až 75 % pacientů v pokročilém stadiu nemoci. Léčba bolesti je obtížná zvláště v případě průlomové bolesti definované jako přechodné exacerbace bolesti i při adekvátní léčbě chronické bolesti opioidy. Průlomovou bolest uvádí až 70 % pacientů s chronickou onkologickou bolestí. Epizody průlomové bolesti začínají náhle, jsou střední až silné intenzity a trvají obvykle 15–30 minut. Cílem observační studie BEST (Breakthrough cancer pain evaluation) bylo zhodnotit vliv léčby průlomové bolesti transmukózním fentanylem s rychlým nástupem účinku na HRQoL, spánek a běžné činnosti.

Metody

Jednalo se o multicentrickou prospektivní kohortovou studii, která proběhla v Itálii v letech 2015–2017. Zařazeni byli dospělí pacienti s jakýmkoliv solidním maligním nádorem s chronickou bolestí kontrolovanou opioidy v dávce odpovídající nejméně 60 mg p.o. morfinu, u nichž se objevovala průlomová bolest 1–4x denně nejméně každý 3. den. Mohlo jít o hospitalizované i ambulantní pacienty s výkonnostním stavem 0–3 dle ECOG.

HRQoL byla hodnocena podle dotazníků EORTC QLQ-C15-PAL (European Organization of Research and Treatment Quality of Life Questionnaire-Cancer 15) a ESAS (Edmonton Symptom Assessment System), kvalita spánku pomocí PSQI (Pittsburgh Sleep Quality Index). Délka sledování byla 28 dní.

Výsledky  

Kvalita života související se zdravím

Průměrný věk 154 zařazených byl 63 let, 56 % z nich tvořili muži. Analýza HRQoL ukázala významné zlepšení ve všech emočních i fyzických doménách EORTC QLQ-C15-PAL (emoční fungování, únava, ztráta chuti k jídlu, zácpa, fyzické fungování) s výjimkou nauzey a zvracení a dušnosti, u nichž bylo zlepšení statisticky nevýznamné. Na konci studie bylo také pozorováno významné zlepšení celkového zdravotního stavu (p = 0,002). Další dotazníky potvrdily významné zlepšení kvality spánku (PSQI, p = 0,002) a všech domén HRQoL včetně psychické (ESAS, p <0,0001).

Průlomová bolest

Rozložení spouštěčů průlomové bolesti se v průběhu studie nezměnilo: v 70 % se jednalo o spontánní/idiopatickou, ve 21 % o incidentální a v 9 % o procedurální průlomovou bolest. V průběhu studie se zvýšil podíl pacientů bez průlomové bolesti z 0 na 13 % (p <0,001). Podíl pacientů s trváním průlomové bolesti 30–60 min klesl z 20 na 7 %, s trváním 20–30 min z 29 na 15 % (p <0,0001) a naopak podíl pacientů s velmi rychlou (<5 min) a rychlou (5–10, 10–20 min) odpovědí na léčbu významně vzrostl (p <0,0001).

Závěr
Jak uzavírají sami autoři, „Tato prospektivní práce italských odborníků potvrdila, že pečlivá léčba průlomové bolesti vede k obrovskému zlepšení HRQoL. Vzhledem k tomu, že u onkologických pacientů je prevalence průlomové bolesti vysoká a tato silná bolest má nežádoucí důsledky, má uvedená informace značný klinický význam.“

Připravila MUDr. Zuzana Zafarová

Zdroj: Cuomo A, Cascella M, Forte CA, et al. Careful Breakthrough Cancer Pain Treatment through Rapid-Onset Transmucosal Fentanyl Improves the Quality of Life in Cancer Patients: Results from the BEST Multicenter Study. J Clin Med. 2020 Apr 2; 9(4): 1003.

EFF-CZ-00003

 

Před předepsáním léku se seznamte se Souhrnem údajů o přípravku. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Effentora, INN-fentanyl citrate (europa.eu)

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.