Lipegfilgrastim – využití, účinnost a bezpečnost v denní klinické praxi

Stránky věnované
tématům z oblasti
podpůrné léčby

Odborný garant
Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň
Předseda Sekce podpůrné léčby a péče ČOS

Článek

Lipegfilgrastim – využití, účinnost a bezpečnost v denní klinické praxi

Profylaktická aplikace pegylovaných růstových faktorů granulopoezy (lipegfilgrastim a pegfilgrastim) snižuje riziko febrilní neutropenie (FN) po chemoterapii (CHT), a pomáhá tak udržet i její dávkovou intenzitu.

V plné dostupnosti je od roku 2014 a bez biosimilárního ekvivalentu zůstává v roce 2024 nadále lipegfilgrastim (LPFG). V rámci observačních studií NADIR a LEOS (celkem 2 080 pacientů s rizikem FN > 20 % nebo rizikem 10−20 % a přidruženými risk faktory) byl při profylaxi s LPFG snížen výskyt FN na 2 % a 2,4 % [1, 2]. V publikacích ale prakticky nejsou dostupná data o reálných zkušenostech s využitím LPFG u větších souborů pacientů v ČR. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli ověřit výsledky předchozích neintervenčních studií s lipegfilgrastimem v redukci rizika vzniku FN u pacientů v rámci našeho centra, ověřit u nich míru odkladů následného cyklu CHT přes aplikaci LPFG ale také bezpečnost a toleranci LPFG.

S využitím dat evidovaných v elektronickém informačním systému našeho centra (WinMedicalc) jsme retrospektivně analyzovali data 50 konsekutivně zařazených pacientů, u kterých byl v období 1–12/2019 (neovlivněno pandemií COVID-19) aplikován LPFG po CHT a kteří byli jinak bez léčby s růstovými faktory granulopoezy (GCSF) v anamnéze. Doba sledování zahrnovala období od 1. aplikace LPFG do poslední kontroly nebo úmrtí, nejdéle k 12/2022. Náběry krevního obrazu byly prováděny standardně před zahájením cyklů CHT.

Z celkem 50 pacientů zařazených do analýzy byla kompletní data doložitelná u 49 z nich. Medián věku pacientů byl 57 (25–75) let, ženy/muži 28/22, medián sledování byl 18 (1–47) měsíců a medián počtu aplikací LPFG u pacienta byl 2 (1–7). Celkem bylo v souboru zaznamenáno 93 aplikací LPFG.

Z pohledu vlastní indikace LPFG se jednalo o profylaxi FN primární u 24 (48 %) pacientů, profylaxi sekundární u rovněž 24 (48 %), u 1 (2 %) pacienta aplikace LPFG spíše již odpovídala záměru terapie přítomné neutropenie a u 1 pacienta nebylo možné dohledat. Základní diagnózy u zařazených pacientů zahrnovaly: C50 karcinom prsu 9 (18 %), C18–20 kolorektální karcinom 9 (18 %), C01–16 horní GIT 9 (18 %), C62 + C67 urologické malignity 8 (16 %), C22–25 pankreatobiliární 6 (12 %), C53–56 gynekologické malignity 5 (10 %), ostatní 4 (8 %). Záměr chemoterapie, při které byl indikován LPFG, byl: neoadjuvantní 7 (14 %), adjuvantní 17 (34 %), paliativní 24 (48 %), radikální radiochemoterapie 1 (2 %), neznámý 1 (2 %). Z pohledu intervalu cyklu chemoterapie se jednalo o protokoly: Q1W 3 (6 %), Q2W 21 (42 %), Q3W 19 (38 %), Q4W 6 (12 %), neznámý 1 (2 %). Konkrétně se jednalo o aplikace LPFG u těchto protokolů CHT: ddAC 1/50, ddMVAC 3/50, AC 5/50, BEP 3/50, IFO-EPI 1/50, FLOT 1/50, FOLFIRINOX 4/50, dublety s cisDDP 9/50, dublety s CBDCA 5/50, FOLFOX 7/50, FUFA 2/50, FOLFIRI 1/50, FEC 1/50, TAC 1/50, CBDCA monoter. 1/50, cisDDP monoter. 2/50, DTIC 1/50, Paclitaxel monoter. 1/50.

V souboru nedošlo k rozvoji FN u žádného z 49 (0/49) hodnotitelných pacientů, resp. u žádné z 93 aplikací LPFG. Odklad následného cyklu CHT pro leukopenii i přes aplikaci LPFG byl u 2 ze 49 (4 %) hodnotitelných a intolerance (pocit zimnice, únava) byla pozorována u 1 pacienta. Maximální hodnota leukocytů zaznamenaná před dalším cyklem CHT v souvislosti s aplikací LPFG byla 36,0 × 109/l (minimální hodnota 2,2 a medián 7,2 × 109/l). Pouze u 1 ze 49 (2 %) hodnotitelných pacientů byl LPFG ukončen pro intoleranci, u 9 (18 %) to pak bylo z důvodu přechodu na biosimilární pegfilgrastim bez příčiny selhání nebo intolerance LPFG, u všech ostatních byl LPFG ukončen standardně, tedy pro nenaplnění indikace k podání. Nedošlo k rozvoji hematologické malignity a u 1 pacienta byl diagnostikován myelodysplastický syndrom bez jasné vazby na aplikace LPFG. K 12/2022 zemřelo 31/49 (63 %) pacientů a z toho minimálně 27/31 (87 %) v přímé souvislosti s malignitou.

Naše zjištění i přes limitace retrospektivní metodikou dokládají jednoznačné využití LPFG v profylaxi FN u poměrně širšího spektra chemoterapií z pohledu jejich záměru, intervalu cyklu i samotného konkrétního protokolu. Záměr předejít rozvoji FN, potažmo odkladu chemoterapie pro FN, byl úspěšný u 49 ze 49 (100 %) hodnotitelných pacientů a u 47 (96 %) pacientů nebyl nutný ani odklad CHT pro leukopenii. Výsledky v našem souboru a rozsahu sledování dokládají také bezpečnost využití LPFG. Zastoupení CHT intervalů „weekly“ a Q2W paliativních i obecně s nízkým rizikem FN (např. FOLFOX, FUFA aj.) stojí za hlubší analýzu na větším souboru a ideálně i multicentricky.

Informace byly prezentovány na 15. pražském mezioborovém onkologickém kolokviu PragueONCO 2024.

prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D., MUDr. Vojtěch Kliment, prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. 

Onkologická a radioterapeutická klinika, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň

Zdroj:

  1. Kurbacher CM, et al. Prophylaxis of chemotherapy-induced neutropenia with lipegfilgrastim in patients with breast cancer: results from an interim analysis of the non-interventional study NADIR. ESMO Congress. 2016; Oct 7−11; 1457P.
  2. Pichler P, et al. Use of Lipegfilgrastim in Clinical Practice for the Prophylaxis of Chemotherapy-Induced Neutropenia: Interim Results of a Pan-European Non-Interventional Study. Annals of Oncology. 2016; 27(suppl 6): abstract 1459P.

 

LQX-CZ-NP-00001

Před předepsáním léku se seznamte se Souhrnem údajů o přípravku. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

 

Lonquex, INN-lipegfilgrastim (europa.eu)

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.