Nedostatečné využívání faktoru stimulujícího kolonie granulocytů (G-CSF) u starších onkologických pacientů s myelosupresivní chemoterapií

Stránky věnované
tématům z oblasti
podpůrné léčby

Odborný garant
Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň
Předseda Sekce podpůrné léčby a péče ČOS

Článek

Nedostatečné využívání faktoru stimulujícího kolonie granulocytů (G-CSF) u starších onkologických pacientů s myelosupresivní chemoterapií

Analýza dat z databáze americké zdravotní pojišťovny Medicare z let 2013–2017 zahrnující téměř 65 tisíc osob ukázala nedostatečné využívání faktoru stimulujícího kolonie granulocytů (G-CSF) u onkologických pacientů starších 66 let během 1. cyklu myelosupresivní chemoterapie a středním nebo vysokým rizikem febrilní neutropenie. Podávání G-CSF pouze u 53 % těchto nemocných znamená velké rezervy v podpůrné onkologické léčbě vzhledem k mezinárodním doporučením, podle nichž je vhodné podávat G-CSF v primární profylaxi febrilní neutropenie u pacientů s myelosupresivní terapií s vysokým rizikem nebo se středním rizikem + nejméně 1 rizikovým faktorem, mezi něž patří i věk ≥ 65 let.

Doporučení pro podávání G-CSF u onkologicky nemocných s myelosupresivní léčbou

Závažnou komplikací myelosupresivní chemoterapie u onkologicky nemocných je febrilní neutropenie (FN). Týká se 25–40 % pacientů s touto léčbou a je spojena s významnou morbiditou a mortalitou. Často je příčinou snížené účinnosti chemoterapie z důvodu odkládaní a redukce dávek. Riziko FN se liší podle režimu chemoterapie a rizikových faktorů pacienta zahrnujících věk, zasažení kostní dřeně, výkonnostní stav, přetrvávající neutropenii a předchozí radioterapii. Účinnost při snižování rizika FN prokázaly G-CSF. Podle standardů péče NCCN (National Comprehensive Care Network) a dalších mezinárodních standardů je primární profylaxe FN pomocí G-CSF doporučena u pacientů, kteří podstupují myelosupresivní chemoterapii s vysokým rizikem FN (≥20 %), nebo se středním rizikem FN (10–20%) v případě nejméně 1 rizikového faktoru na straně pacienta. Jedním z těchto rizikových faktorů je věk nad 65 let, který by měl být při rozhodování o podpůrné léčbě v onkologii zvážen. Neutropenické komplikace jsou totiž u starších pacientů častější a závažnější a vedou k delší hospitalizaci a vyšší mortalitě. Standardní G-CSF, filgrastim, má být podáván 10–11 dní, dlouhodobě působící pegfilgrastim se běžně podává 1 den po poslední dávce chemoterapie, a to buď pomocí předplněné stříkačky nebo injektoru připevněného na tělo, což umožňuje snížit počet návštěv v nemocnice.

Cíl a metody studie

Tato studie hodnotila využívání, adherenci k léčbě a načasování podávání G-CSF v primární profylaxi u pojištěnců americké zdravotní pojišťovny Medicare ve věku ≥ 66 let s různými typy maligních nádorů, kteří dostávali myelosupresivní chemoterapii s vysokým nebo středním rizikem FN dle doporučení NCCN. Jednalo se o retrospektivní kohortovou studii, která zařadila pacienty s karcinomem prsu, plic, kolorekta, ovaria nebo s non-hodgkinským lymfomem (NHL) diagnostikovanými v letech 2013–2017.

Hodnocená populace

Zařazeno bylo 64 893 pacientů průměrného věku 74 let s Charlsonovým indexem komorbidit v průměru 2,6–2,8, z nichž mělo 29,6 % karcinom prsu, 25,7 % karcinom plic, 21,9 % NHL, 21,8 kolorektální karcinom a 1 % karcinom ovaria. Chemoterapii s vysokým rizikem vzniku FN užívalo 71,2 % pacientů a chemoterapii se středním rizikem FN 28,8 % pacientů.

Výsledky – nedostatečné využívání G-CSF

Podávání G-CSF v primární profylaxi se u těchto pacientů lišilo v závislosti na typu maligního nádoru a kategorii rizika FN při myelosupresivní léčbě. Celkově byl G-CSF podán u 54 % pacientů, a to u 74,2 % pacientů s chemoterapií s vysokým rizikem FN a u 43,9 % pacientů s chemoterapií se středním rizikem FN. Ve skupině s chemoterapií s vysokým rizikem FN byla profylaxe G-CSF podávána nejčastěji u pacientů s NHL (79,4 %), dále s karcinomem prsu (75,0 %), s karcinomem plic (31, %) a nejméně často s karcinomem ovaria (11,3 %). Ve skupině s chemoterapií se středním rizikem FN bylo G-CSF léčeno 79,2 % pacientů s NHL, 60,6 % pacientů s karcinomem ovaria, 45,2 % pacientů s karcinomem plic, 19,3 % s karcinomem prsu a 10,9 % s kolorektálním karcinomem. Pegfilgrastim dostalo navíc 4,3 % pacientů v den poslední dávky chemoterapie a 3,5 % za 4–5 dní po ukončení chemoterapie.

Celkový počet dokončených cyklů chemoterapie byl srovnatelný u pacientů s G-CSF i bez G-CSF, ovšem u pacientů s karcinomem prsu bylo užívání G-CSF spojeno s vyšším počtem dokončených chemoterapeutických cyklů (4,3 vs. 3,2) u režimů s vysokým i středním rizikem. Adherence k užívání pegfilgrastimu byla 74 % u předplněných injekcí a 78 % u autoinjektorů, průměrný počet dávek filgrastimu na cyklus byl 5,1.

Závěr

Výsledky této retrospektivní kohortové studie ukázaly, že u starších onkologických pacientů s vysokým/středním rizikem rozvoje FN při myelosupresivní chemoterapii je G-CSF využíván navzdory mezinárodním doporučením nedostatečně, navíc často v nesprávném načasování. Podávání myelosupresivní chemoterapie a přípravků v podpůrné onkologické léčbě zůstává u mnoha nádorových onemocnění základním kamenem terapie. Tato studie ukazuje velký prostor pro zkvalitnění této péče.

Připravila MUDr. Zuzana Zafarová

 Zdroj: Schenfeld J, Gong T, Henry D, et al. Patterns of primary prophylactic granulocyte colony- stimulating factor use in older Medicare patients with cancer receiving myelosuppressive chemotherapy. Support Care Cancer. 2022 Jul; 30(7): 6327-6338.

ONC-CZ-00046

 

Před předepsáním léku se seznamte se Souhrnem údajů o přípravku. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Lonquex, INN-lipegfilgrastim (europa.eu)

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.