Prediktory rozvoje těžké anémie navozené chemoterapií

Stránky věnované
tématům z oblasti
podpůrné léčby

Odborný garant
Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň
Předseda Sekce podpůrné léčby a péče ČOS

Článek

Prediktory rozvoje těžké anémie navozené chemoterapií

V nedávno publikované studii se autoři pokusili identifikovat faktory spojené s těžkou anémií navozenou chemoterapií (hemoglobin <80 g/l) u pacientů s cytotoxickou chemoterapií. Potenciálně by mohly pomoci vytipovat pacienty pro profylaktické podávání erytropetinu.

Úvod

Anémie je častou komplikací systémové chemoterapie. Je spojená s únavou, dušností, depresí, se snížením funkční kapacity a kvality života pacienta. Stejně jako další projevy hematologické toxicity, neutropenie a trombocytopenie, může vést k odložení nebo snížení dávky chemoterapie. Cílem této studie bylo vytipovat proměnné, které s největší pravděpodobností souvisejí s rozvojem těžké anémie navozené chemoterapií.

Metody

Autoři prospektivně hodnotili 14 klinických a laboratorních parametrů před zahájením cytotoxické chemoterapie u kohorty po sobě následujících onkologických pacientů. Kategorie rizika anémie u každého chemoterapeutického režimu byla stanovena na základě publikovaných dat. Režimy byly rozděleny do 3 kategorií: s vysokým, středním a nízkým rizikem. K určení parametrů, které souvisejí s rozvojem těžké anémie navozené chemoterapií, byla použita logistická regresní analýza s úpravou na riziko daného chemoterapeutického režimu.

Výsledky

Do studie bylo zařazeno 305 pacientů. Jako nový nezávislý prediktor rozvoje těžké anémie identifkovali autoři podávání režimů chemoterapie s vysokým rizikem anémie, tj. ≥20 % v základních studiích (poměr šancí 3,33, p = 0,005). Po úpravě na riziko daného chemoterapeutického režimu nalezli 5 prediktorů této komplikace, které jsou u všech pacientů běžně k dispozici: nízkou hladinu hemoglobinu, body mas index <23 kg/m2, nízký hematokrit, vysoký haptoglobin a vysokou hladinu feritinu.

Závěr

Jako prediktor rozvoje těžké anémie u onkologických pacientů s cytotoxickou léčbou lze použít třídu rizika podávaného chemoterapeutického režimu. I další potenciální prediktory, které identifikovali autoři této studie, je možné využít v klinické praxi pro identifikaci pacientů s vysokým rizikem těžké anémie navozené chemoterapií. Tito pacienti by mohli být vhodnými kandidáty profylaktického podávání erytropoetinu. Autoři navrhují vytvořit multivariační modely zahrnující tyto potenciální prediktory.

Připravila MUDr. Zuzana Zafarová

Zdroj: Razzaghdoust A, Mofid B, Peyghambarlou P. Predictors of chemotherapy-induced severe anemia in cancer patients receiving chemotherapy. Support Care Cancer. 2020 Jan; 28(1): 155-161.

EPOR-CZ-00023

 

Před předepsáním léku se seznamte se Souhrnem údajů o přípravku. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Eporatio, INN-epoetin theta (europa.eu)

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.