Stránky věnované
tématům z oblasti
podpůrné léčby

Odborný garant
Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň
Předseda Sekce podpůrné léčby a péče ČOS

E-seminář

6. 4. 2022

Růstové faktory v onkologii a onkohematologii – realita v roce 2022


Doporučení a reálná praxe podávání růstových faktorů v onkologii a onkohematologii. Kdy a proč podávat RF. Profil pacienta z klinické praxe.

více ...

Článek

Lipegfilgrastim snižuje v reálné praxi nutnost modifikace dávky chemoterapie


Přínos lipegfilgrastimu v primární a sekundární profylaxi FN.

více ...

E-seminář

24. 2. 2022

Léčba anémie u onkologických pacientů


Anémie u onkologických pacientů: odborné postupy a klinická praxe, jako to vidíme? Více se dozvíte v diskusích na uvedené téma.

více ...

Článek

Fentanyl v transmukózní formě s rychlým nástupem účinku zlepšuje kvalitu života onkologických pacientů


Léčba průlomové bolesti vede ke zlepšení HRQoL u onkologických pacientů.

více ...

E-seminář

9. 2. 2022

APL (akutní promyelocytární leukemie) – komplikace v diagnostice a léčbě


Diferenciační syndrom při léčbě APL. Rychlá morfologická diagnostika. Kazuistiky.

více ...

Článek

Nedostatečné využívání růstových faktorů v prevenci febrilní neutropenie u indikovaných onkologických pacientů


Primární profylaxe u pacientů s vysokým rizikem FN.

více ...

ARCHIV

Zpravodaj

červen 2024 (číslo 14)


Tento zpravodaj přináší informace o využití, účinnosti a bezpečnosti Lipegfilgrastimu v denní klinické praxi.

stáhnout PDF

Zpravodaj

únor 2024 (číslo 13)


Tento zpravodaj přináší porovnání dlouhodobě působících a standardních růstových faktorů v primární profylaxi časných infekcí u pacientů s mnohočetným myelomem.

stáhnout PDF

Zpravodaj

prosinec 2022 (číslo 12)


V tomto svátečním čase Vám přinášíme výběr toho nejzajímavějšího, co bylo publikováno na www.podpurnalecbavonkologii.cz v průběhu roku 2022.

stáhnout PDF
Zpravodaj foto

Zpravodaj

září 2022 (číslo 8)


Tento zpravodaj věnujeme rozšíření indikace přípravku Lonquex 6 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce i pro děti od 2 let.

stáhnout PDF

 

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.


Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.