Stránky věnované
tématům z oblasti
podpůrné léčby

Odborný garant
Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň
Předseda Sekce podpůrné léčby a péče ČOS

Článek

Odpověď invazivního karcinomu prsu na neodjuvantní léčbu dle přítomnosti anémie


U pacientek s invazivním karcinomem prsu byla zjištěna tendence k menšímu zmenšení velikosti nádoru v odpovědi na neodjuvantní léčbu v případě anémie zjištěné po dokončení léčby. Riziko rozvoje anémie významně stoupalo s věkem pacientek.

více ...

Článek

Lipegfilgrastim – využití, účinnost a bezpečnost v denní klinické praxi


Profylaktická aplikace lipegfilgrastim snižuje riziko febrilní neutropenie po chemoterapii, a pomáhá tak udržet i její dávkovou intenzitu.

více ...

Článek

Porovnání dlouhodobě působících a standardních růstových faktorů v primární profylaxi časných infekcí u pacientů s mnohočetným myelomem


Důležitost primární profylaxe s pegylovanými růstovými faktory granulopoezy u pacientů s mnohočetným myelomem.

více ...

Článek

Nedostatečné využívání faktoru stimulujícího kolonie granulocytů (G-CSF) u starších onkologických pacientů s myelosupresivní chemoterapií


Prostor pro zlepšení využití G-CSF u starších onkologických pacientů s vysokým/středním rizikem FN.

více ...

Článek

Odborná doporučení pro klinickou praxi ESMO: Léčba anémie a nedostatku železa u pacientů se solidními nádory nebo hematologickými malignitami


Léčba anémie u pacientů se solidními anebo hematologickými malignitami.

více ...

Článek

Paliativní péče potřebuje rozšířit


Kde najít informace o dostupnosti paliativní péče.

více ...

ARCHIV

Zpravodaj

září 2022 (číslo 7)


Tento první zářijový zpravodaj věnujeme tématu léčby anémie a nedostatku železa u pacientů se solidními nádory nebo hematologickými malignitami.

stáhnout PDF

Zpravodaj

červenec 2022 (číslo 4)


Tento letní zpravodaj věnujeme tématu erytropoetinů v onkologii a onkohematologii.

stáhnout PDF

Zpravodaj

červenec 2022 (číslo 3)


Zpravodaj věnujeme tématu růstových faktorů bílé a červené řady hematopoézy v onkologii a hematoonkologii.

stáhnout PDF

Zpravodaj

červen 2022 (číslo 1)


Informace o současných přístupech k diagnostice a léčbě promyelocytární leukémie, sociální poradna pro pacienty a jejich rodinné příslušníky, pro širokou veřejnost, ale i pro zdravotníky.

stáhnout PDF

 

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.


Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.